Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

Informacja w sprawie obsługi Klienta w trakcie epidemii

Informacja w sprawie obsługi Klienta w trakcie epidemii

Zasady funkcjonowania Zespołu

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) wprowadzono do odwołania następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle:

OBSŁUGA STRON

TYLKO POD NUMEREM TELEFONU 13-446-58-05
pn-pt : w godzinach od 08.00 do 15.00

e-mail: pzon@powiat.jaslo.pl

Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień:

Składanie dokumentów nadal może odbywać się za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce podawczej Zespołu, która mieści się w wejściu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle W1. Prosimy o wrzucanie wszystkich dokumentów wraz z wpisanym numerem telefonu kontaktowego do Państwa w kopercie lub w foliowych koszulkach do skrzynki podawczej.

Wydawanie orzeczeń:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 poz. 534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie, w przypadku braku kontaktu telefonicznego strona informowana jest listownie.

Wniosek na kartę parkingową:

Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu. W tym celu należy wcześniej umówić się telefonicznie pod numerem 13 446 58 05. W dniu umówionej wizyty należy mieć ze sobą: dowód osobisty, aktualne zdjęcie, dowód wpłaty za wydanie karty w wysokości 21 zł .

Wniosek na legitymację osoby niepełnosprawnej:

Złożenie wniosku wraz z załączoną jedną fotografią odbywa się za pośrednictwem urny umieszczonej w holu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle (wejście główne W1) lub poczty. Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność po pobrania w zakładce : druki do pobrania.