Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

Wydawanie kart parkingowych

Wydawanie kart parkingowych

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju palcówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818).

WYMAGANE DOKUMENTY

OSOBY FIZYCZNE

 • orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydane po 1 lipca 2014 r., zawierające wpis w punkcie 9 orzeczenia o treści „spełnia” lub orzeczenie o stopniu znacznym wydane przed 1 lipca 2014 r. zawierające jeden z symboli: 04-O, 05-R lub 10-N oraz wpis w punkcie 9 orzeczenia  „spełnia”  (do wglądu),
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

PLACÓWKI

 • dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu) ,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dokument poświadczający tożsamość osoby upoważnionej do reprezentowania placówki (dowód osobisty lub paszport).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście (z wyjątkiem osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych, za które wniosek składają odpowiednio: rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie lub kuratorzy).

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę palcówki.

Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Osobie niepełnosprawnej wydaje się kartę na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat. Na jeden pojazd placówki wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę parkingową.

TERMIN

W przeciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne przewodniczący zespołu informuje osobę lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej lub o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem (w przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej).

TRYB ODWOŁAWCZY

Przepisy nie przewidują złożenia odwołania od informacji o odmowie przyznania karty parkingowej.

UWAGI

Do wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej należy przygotować:

 1. Jedną fotografię o wymiarach 35 mm x45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek;
 2. Dowód bankowy lub pocztowy wpłaty 21zł tytułem opłaty za kartę parkingową,

Dane do przelewu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

ul. Rynek 18 38-200 Jasło

Nr rachunku: 8886 3610 1520 0600 0464 0200 03

Tytułem: Opłata za kartę parkingową dla ( imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)

 

 1. Do wglądu proszę przygotować oryginał prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ niepełnosprawności oraz dowód osobisty;
 2. Wniosek o wydanie karty parkingowej uzupełnia pracownik po umówieniu terminu wizyty w siedzibie Zespołu.