Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą

zgodnie z art. 13 ust.1 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnospawności w Jaśle reprezentowanym przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności w Jaśle z siedzibą 38-200 Jasło, ul. Rynek 18 zwany dalej „Zespołem”. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych e-mail pzon@powiat.jaslo.pl telefon nr 134465805.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania orzeczenia
  o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c i lit e, art 9 ust. 2 lit b RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych.
 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie Zespół mogą być wyłącznie podmioty i inne organy publiczne, które posiadają dostęp
  do danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres do osiągnięcia celu przetwarzania oraz okresu archiwizacji wymagany dla danej kategorii.
 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawa.
 8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 511)
 10. Dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.