Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

O nas

O nas

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle zwany dalej „Zespołem” powołany został przez Starostę Powiatu Jasielskiego w 2001r. i obejmuje zasięgiem swego działania powiat jasielski.

Podstawa prawna działania Zespołu

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz.426 z póżn.zm.) link
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. nr 17, poz. 162 z późn. zm.) link
  3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018r. poz.2027) link