Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle zwany dalej „Zespołem” powołany został przez Starostę Powiatu Jasielskiego w 2001r. i obejmuje zasięgiem swego działania Powiat Jasielski

 

Podstawa prawna działania Zespołu

 

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 )

  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. nr 17, poz. 162 z późn. zm.)

  3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.)