Aktualności

 

 

 


Procedura składania wniosku o wydanie karty parkingowej

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem,
że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

                        Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

 

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

 Dane do przelewu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

ul. Rynek 18

38-200 Jasło


UWAGA !!!

Przed dokonaniem przelewu prosi się o kontakt z jednostką pod numerem telofonu:
13 446 58 05


Nr rachunku

88 8636 1015 2006 0004 6402 0003

Opis przelewu:

"opłata za kartę parkingową dla ......."

(podać imię i nazwisko osoby która składa wniosek o wydanie karty parkingowej

 

 Wniosek o wydanie Karty Parkingowej uzupełnia się w siedzibie Zespołu.