Aktualności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą,


zgodnie z art. 13 ust.1 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnospawności w Jaśle reprezentowanym przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle z siedzibą 38-200 Jasło, ul. Rynek 18 zwany dalej "Zespołem". Dane kontaktowe w sprawie  ochrony danych osobowych e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. telefon nr 134465805.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania orzeczenia
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c i lit e, art 9 ust. 2 lit b RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych.

4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie Zespół mogą być wyłącznie podmioty i inne organy publiczne, które posiadają dostęp
do danych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres do osiągnięcia celu przetwarzania oraz okresu archiwizacji wymagany dla danej kategorii.

7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawa.

8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 511) 

10. Dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

 

 

 

 


Procedura składania wniosku o wydanie karty parkingowej

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem,
że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

                        Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

 

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

 Dane do przelewu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

ul. Rynek 18

38-200 Jasło


UWAGA !!!

Przed dokonaniem przelewu prosi się o kontakt z jednostką pod numerem telofonu:
13 446 58 05


Nr rachunku

88 8636 1015 2006 0004 6402 0003

Opis przelewu:

"opłata za kartę parkingową dla ......."

(podać imię i nazwisko osoby która składa wniosek o wydanie karty parkingowej

 

 Wniosek o wydanie Karty Parkingowej uzupełnia się w siedzibie Zespołu.  

 

 

 


Zasady wydawania kart parkingowych

I.Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności
właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Czytaj więcej: Zasady wydawania kart parkingowych