Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

Świadczenie wspierające

Postępowanie dotyczy tylko osób pełnoletnich, posiadających orzeczenie, które zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, potwierdza status osoby niepełnosprawnej :

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności )
  • orzeczenie o niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy  , orzeczenia o zaliczeniu do grup inwalidów ( z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS)
  • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym ( z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – KRUS)
  • orzeczenia z komisji lekarskich służb mundurowych – MON lub MSWIA

Etap 1:

W pierwszej kolejności w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny.

Wnioski te można złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.

Druki do pobrania:  Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim

Etap 2:

Po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego w ZUS.

Szczegóły: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością – ZUS

Dodatkowe informacje:  Świadczenie wspierające – krok po kroku – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Uwaga: Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.