Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

Informacja

W związku z uchyleniem art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021r. poz. 2095, z późń.zm), na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r poz. 852):

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

  1. Upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
  2. Upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.
  3. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie w/w ustawy zmieniającej tj . do dnia 5 sierpnia 2023r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednakże nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z wprowadzonym art. 24 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw KARTY PARKINGOWE wydane:

  1. Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawność.
  2. Placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się zachowują ważność do dnia 31 marca 2024r.

POWYŻSZE ZMIANY WCHODZĄ W ŻYCIE 06.08.2023r.